ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Op de overeenkomst tussen advocatenkantoor Bedaux en cliŽnt (opdrachtgever, opdrachtgeefster) is van toepassing de hieronder vermelde geschillenregeling en/of geschillenregeling Advocatuur.
 • Mr R.M.W.H. Bedaux en zijn medewerksters zullen de opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren.
 • De advocaat van Uw keuze zal de opdracht persoonlijk uitvoeren wel met behulp van de medewerksters.
 • Bij de uitvoering van onze werkzaamheden zullen wij ons enkel en alleen door uw belang laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 • Daarbij zal de advocaat handelen op de wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.
 • De cliŽnt zal zo veel mogelijk op de hoogte worden gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen.
 • Er is geen sprake van een resultaatverbintenis. Hierbij geldt het volgende:
  • Een resultaat kan niet worden beloofd.
  • Elke procedure heeft risicoís.
  • CliŽnt wordt erop gewezen dat ook en indien en voorzover er sprake is kostenloze rechtsbijstand er altijd het risico bestaat van veroordeling in de proceskosten van de tegenpartij. Dit risico wordt door de toevoeging niet gedekt.
  • De toevoeging dekt derhalve niet het risico van de kostenveroordeling af van de wederpartij en/of voor het betalen van kosten deskundigen.
  • Ook moet worden gewezen op het risico dat een verstrekte toevoeging door de Raad voor de Rechtsbijstand met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken
 • Bij het begin van de opdracht zullen de doelstellingen, mogelijkheden en onmogelijkheden worden besproken alsmede de daarvoor in rekening te brengen tarieven.
 • Voor zover geen bijzondere schriftelijke afspraken zijn gemaakt zijn de basistarieven van toepassing:
 • Alle feitelijke gegevens kunnen mede worden afgecheckt door de medewerksters die eveneens als Mr R.M.W.H. Bedaux een geheimhoudingsplicht hebben omtrent alle door cliŽnt ter beschikking gestelde gegevens. Het doornemen, corrigeren, aanvullen, bijwerken van gegevens kan derhalve in overleg met de medewerksters geschieden.
 • Het feit dat een schadeberekening aanvankelijk hoger is opgezet wil niet zeggen dat indien het uiteindelijk resultaat minder is, de procedure of het resultaat teleurstellend is.
 • Indien binnen de afspraken een korting wordt gegeven voor het geval een procedure niet wordt gewonnen, is op het normale tarief een opslag verschuldigd gelijk aan die korting als de procedure wordt gewonnen en/of naar omstandigheden succesvol wordt afgewikkeld.

 • Indien afspraken worden gemaakt over een tarief voor een bepaalde procedure, wordt altijd bedoeld de procedure in de betreffende instantie en geldt dat niet voor verdere beroepen cq hogere instanties.
 • Indien en voor zover er enig geschil is tussen partijen omtrent het tarief, het resultaat of de behandelingswijze van het dossier en de verdere afwikkeling van de kwestie ten opzichte van de wederpartij, is de voornoemde geschillenregeling van toepassing. Ondanks dit zullen partijen het volgende in acht nemen:
  • Partijen overleggen over het geschil en formuleren zoveel mogelijk waarop het geschil betrekking heeft;
  • Partijen overleggen over de aanstelling van een arbiter die bindend omtrent het geschil zou kunnen beslissen;
  • Indien geen overeenstemming wordt bereikt over een arbiter gaan partijen ermee akkoord dat het reglement geschillencommissie advocatuur van toepassing is;
  • CliŽnt kan een exemplaar daarvan opvragen bij Advocatenkantoor Bedaux danwel op de internetsite www.advocatenorde.nl
  • Het opgemelde geschil is begrensd tot een totale aansprakelijkheid van Ä 10.000,00.
 • De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Bedaux is beperkt tot het bedrag van de totale declaratie incl BTW en indien deze minder is dan dit bedrag tot het voornoemde maximum van Ä 10.000,00 en in ieder geval maximaal tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij dekt. Dit bedrag is maximaal per geval Ä 1.000.000,-